Privacybeleid

Dogguo respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een ​​beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Bij voortgezet bezoek aan de website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere manier hebben voorzien om cookies te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - definities

Website (hierna: “Website”) www.doguo.com.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): Dogguo, gevestigd aan Zuiderkerkplein 1A, 1601HK Enkhuizen, KvK-nummer: 82990247.


Artikel 2 - Toegang tot website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te laten werken en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.


Artikel 4 - Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke te allen tijde:

  • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie of bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren.
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette.
  • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenkomsten voor de levering van goederen in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren:

Jet Raven of Veerle Schuyt

Dogguo

Zuiderkerkplein 1A, 1601 HK Enkhuizen, Nederland

info@doguo.com

Door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief of e-mail) van uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract herroept, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website (tijdelijk) onbereikbaar is of een van de functionaliteiten ervan. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet.

Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn

voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid.

verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die aan u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van elke verdere (juridische) actie tegen verantwoordelijke.

Indien de verantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade van u te (terug)vorderen.


Artikel 6 - Verzamelen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Dogguo en (een) externe prcoessor(s).

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').

Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voornamelijk gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@doguo.com.

Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.

Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.

Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.


Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.

Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controller het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.


Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

Het is mogelijk dat u commerciële aanbiedingen van de verantwoordelijke ontvangt. Als u deze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@doguo.com.

Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Indien u bij uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De verantwoordelijke is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.


Artikel 10 - Gegevensbewaring

Deze verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.


Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waardoor u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.

Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoefte van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

specifiek gebruiken we de volgende cookies op onze website:

Geen andere cookies.

Bij een bezoek aan onze website kunnen er cookies van de verantwoordelijke en/of derde partijen op uw apparatuur worden geplaatst.

Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12 - Beeld en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij enig aangeboden product op onze website staat.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verantwoordelijke zijn vestigingsplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd indien een geschil met betrekking tot deze voorwaarden mocht ontstaan, behoudens wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Jet Raven of Veerle Schuyt, info@dogguo.com.

Artikel 15 - Naamsvermelding

Deze privacyverklaring is tot stand gekomen met behulp van een document van Rocket Lawyer (https://rocketlawter.com/nl/nl.)

Deze privacyverklaring geldt vanaf 01-09-2021 tot nader order.