Algemene voorwaarden

  1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV") van "Jet Raven" (hierna te noemen "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna te noemen "klant") met de verkoper via de verkoper in zijn online - Shop sluit. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de aankoop van vouchers indien en tenzij uitdrukkelijk anders is geregeld.

1.3. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat overwegend niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

  1. Contractsluiting

2.1. De presentatie van de goederen, met name in de online shop, vormt nog geen bindend aanbod van de verkoper.

2.2. Eerst plaatst de klant de geselecteerde goederen in de winkelwagen. In de volgende stap begint het bestelproces, waarin alle gegevens die nodig zijn voor de orderverwerking worden vastgelegd.

Aan het einde van het bestelproces verschijnt een overzicht van de bestel- en contractgegevens. Pas na bevestiging van deze bestel- en contractgegevens door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in het winkelwagentje te kopen.

2.3. De verkoper aanvaardt het aanbod van de klant via de volgende mogelijke alternatieven:

- Verzoek om betaling aan de klant na het plaatsen van de bestelling

of - Levering van de bestelde goederen

Het eerste alternatief dat zich voordoet is bepalend voor het moment van acceptatie.

De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag volgend op de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, vormt dit een verwerping van het aanbod. De klant is dan niet meer gebonden aan zijn intentieverklaring.

2.5. De contracttekst van het tussen de verkoper en de klant gesloten contract wordt door de verkoper opgeslagen. De contracttekst wordt opgeslagen op de interne systemen van de verkoper. Op deze pagina kan de klant te allen tijde de algemene voorwaarden inzien. De bestelgegevens, de annuleringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden worden per e-mail naar de klant gestuurd. Na het afronden van de bestelling staat de klant de contracttekst gratis ter beschikking via zijn klantenlogin, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft geopend.

2.6. Alle ingevoerde gegevens worden weergegeven voordat op de bestelknop wordt geklikt en kunnen door de klant worden bekeken voordat de bestelling wordt verzonden en worden gecorrigeerd door op de terugknop van de browser of de gebruikelijke muis- en toetsenbordfuncties te drukken. Daarnaast zijn er voor de klant knoppen beschikbaar voor correctie, indien beschikbaar, die dienovereenkomstig zijn gelabeld.

2.7. De contracttaal is Engels.

2.8. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een ​​correct e-mailadres op te geven voor het contacteren en verwerken van de bestelling, evenals het instellen van de filterfuncties zodat e-mails met betrekking tot deze bestelling kunnen worden afgeleverd.

  1. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de getoonde prijzen eindprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Als er extra verzendkosten zijn, kunt u deze vinden in de productbeschrijving.

3.2. Als de levering plaatsvindt in niet-EU-landen, kan het zijn dat de klant aanvullende rechten, belastingen of toeslagen moet betalen aan de douane- of belastingautoriteiten die daar verantwoordelijk zijn of aan banken.

Het wordt aanbevolen dat de klant naar de details informeert voordat hij bestelt bij de respectievelijke instellingen of autoriteiten.

3.3. De klant kan de betaalmethoden kiezen die beschikbaar zijn in de online winkel.

3.4. Bij vooruitbetaling per bankoverschrijving is de betaling direct na het sluiten van het contract verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen

4. Leverings- en verzendvoorwaarden

4.1. De levering van goederen per verzending vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.

4.2. Indien de verkoper extra kosten maakt door het opgeven van een verkeerd afleveradres of een verkeerde geadresseerde of andere omstandigheden die tot de onmogelijkheid van levering leiden, dienen deze door de klant te worden vergoed, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie of onmogelijkheid. . Hetzelfde geldt in het geval dat de klant tijdelijk verhinderd was om de dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de dienst vooraf op gepaste wijze heeft aangekondigd. De kosten voor het verzenden van de goederen zijn uitgesloten van deze regel als de klant zijn herroepingsrecht effectief heeft uitgeoefend. Hier blijft het bij de wettelijke regeling of de regeling van de verkoper.

4.3. Ophalen wordt niet aangeboden.

4.4. Vouchers worden in de volgende vorm aan de klant verstrekt:

per email door te downloaden.

  1. Herroepingsrecht

5.1. Indien de klant een consument is, heeft hij over het algemeen een herroepingsrecht.

5.2. Op het herroepingsrecht zijn de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing.

  1. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Als de verkoper een voorschot betaalt, blijven de goederen eigendom van de verkoper totdat de koopprijs volledig is betaald.

  1. Aansprakelijkheid voor gebreken

7.1. Ten aanzien van de garantie gelden de bepalingen van wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken, tenzij in deze voorwaarden anders is overeengekomen.

7.2. De klant wordt verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Het niet naleven heeft geen enkele invloed op de wettelijke of contractuele aanspraken van de klant wegens gebreken.

  1. Vrijstelling bij schending van rechten van derden

    Indien de verkoper volgens de overeenkomst de klant niet alleen verplicht is de goederen te leveren, maar ook de goederen te verwerken in overeenstemming met bepaalde specificaties van de klant, moet de klant ervoor zorgen dat de inhoud die voor dit doel aan de verkoper wordt verstrekt niet inbreuk maken op de rechten van derden. De contractpartijen komen overeen dat de klant de verkoper vrijstelt van aanspraken van derden in dit verband, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. De vrijstelling omvat ook het op zich nemen van de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, inclusief alle gerechts- en advocaatkosten in het wettelijke bedrag. In geval van een claim van een derde is de klant verplicht om de verkoper onverwijld, volledig en naar waarheid alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de claims en het verweer.

  1. Inwisselen van actievouchers

9.1. Vouchers die de verkoper gratis verstrekt in het kader van (reclame) acties met een bepaalde geldigheidsduur en die de klant niet kan kopen ("actievouchers") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper en alleen binnen de door de verkoper aangegeven termijn verkoper.

9.2. Actievouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

9.3. Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie.

De specifieke restricties vind je op de actievoucher.


9.4. Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Er is geen nacalculatie.

9.5. Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld. Het is niet mogelijk om meerdere actievouchers in één bestelling in te wisselen.


9.6. De goederenwaarde van de betreffende bestelling moet minimaal het bedrag van de actievoucher bereiken. Een eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.


9.7. Als de waarde van een actievoucher onvoldoende is om de betreffende bestelling te betalen, kan een van de andere aangeboden betaalmethoden worden gebruikt om het verschil te verrekenen.


9.8. Het tegoed van een actievoucher wordt noch uitbetaald, noch rente.

9.9. De actievoucher wordt ook niet terugbetaald als de klant de betaalde goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.


9.10. Campagne Vouchers zijn over het algemeen overdraagbaar.

De verkoper kan een kwijting doen aan de klant die de respectievelijke cadeaubon inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid onwetendheid heeft van enige niet-toestemming, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan toestemming van de respectieve eigenaar.